AEC
  • News Detail

AEC News

ลงนามสัญญาจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาพื้นที่วังจันทร์วัลเล่ย์ฯ  |  2018-04-27

 

นายไพบูลย์ โชคไพรสิน รักษาการตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด ร่วมลงนามใน “สัญญาจ้างที่ปรึกษาออกแบบรายละเอียด บริหารโครงการ และควบคุมงานก่อสร้าง โครงการพัฒนาพื้นที่วังจันทร์วัลเล่ย์ เพื่อเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi)” ในวันที่ 26 เมษายน 2561