AEC
  • Career

Career Opportunity List

ผู้เชี่ยวชาญด้านประชาสัมพันธ์ (2 position)
 มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

 

วางแผนและจัดทำแผนงานการประชาสัมพันธ์ในโครงการ

•มีความรู้และประสบการณ์ทำแผนบริหารความเสี่ยงงานประชาสัมพันธ์

จัดการประชุม ให้ข้อมูลข่าวสารแก่กลุ่มเป้าหมายของโครงการ

จัดทำเอกสารเผยแพร่ต่อสื่อสาธารณะ สื่อประกอบการนำเสนอ และสิ่งพิมพ์ต่างๆ

ประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับโครงการ

รวบรวมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ

ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปผลของข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ

แสดงรายละเอียดของการนำผลการศึกษาในแต่ละประเด็นไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรมด้านต่างๆ ของโครงการ

จัดทำเอกสารรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

คุณสมบัติคุณสมบัติผู้สมัคร      

 1. ชายหรือหญิง

2.  อายุ 45 ปีขึ้นไป

3. ปริญญาตรี หรือเทียบเท่าขึ้นไป สาขาสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ พัฒนาชุมชน มนุษยวิทยา นิเทศศาสตร์
    หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องที่เป็นประโยชน์ต่องานที่ปฏิบัติ

4. ประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการงานการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประชาสัมพันธ์ในโครงการต่างๆ ประสานงานกับเครือข่ายกับหน่วยราชการ องค์กรชุมชนและท้องถิ่น องค์กรเอกชน การพัฒนาชุมชน ไม่น้อยกว่า 15 ปี

 

  

Apply
เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ (2 position)
 
รายละเอียด
 มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

จัดทำแผนงานการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน

จัดการประชุม  ให้ข้อมูลข่าวสารแก่กลุ่มเป้าหมายของโครงการ

จัดทำเอกสารเผยแพร่ต่อสื่อสาธารณะ สื่อประกอบการนำเสนอ  และสิ่งพิมพ์ต่างๆ

•ประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับโครงการ

•ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปผลของข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ

•แสดงรายละเอียดของการนำผลการศึกษาในแต่ละประเด็นไปใช้ประโยชน์ไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรมด้านต่างๆของโครงการ

•รวบรวมข้อคิดเห็นและข้อเนอแนะต่างๆ  จัดทำเอกสารรายงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. ชายหรือหญิง  อายุ 30ปีขึ้นไป

 2. ปริญญาตรี หรือเทียบเท่าขึ้นไป สาขาสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ พัฒนาชุมชน มนุษยวิทยา นิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องที่เป็นประโยชน์ต่องานที่ปฏิบัติ

 3. ประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการงานการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประชาสัมพันธ์ในโครงการต่างๆ ประสานงานกับเครือข่ายกับหน่วยราชการ องค์กรชุมชนและท้องถิ่น องค์กรเอกชน การพัฒนาชุมชน ไม่น้อยกว่า 2 ปี

 

Apply
นักวิชาการสังคมศาสตร์และมีส่วนร่วมประชาชน (1 position)
 คุณสมบัติ
  • เพศ ชาย  / หญิง อายุ 30 -  50 ปี
  • วุฒิปริญญาตรี ทางด้านพัฒนาสังคม  หรือ สาขา อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์การทำงาน 2 ปีขึ้นไป ด้านงานการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประชาสัมพันธ์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office ได้เป็นอย่างดี
  • สามารถทำงานภาคสนาม/ ออกต่างจังหวัดได้
  • มีความเป็นผู้นำ  มีทักษะในการเจรจา มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
  • สามารถควบคุมสถานการณ์และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
  • สามารถทำงานเป็นทีมได้ 
Apply
Total: 39 record