AEC
 • Career

Career Opportunity List

เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ (2 position)
คุณสมบัติ
 • เพศ ชาย หรือหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิ ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 0-5 ปีขึ้นไป ด้านการจัดทำ/ร่างสัญญาจ้างเหมา
 • ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ดี ภาษาอังกฤษดี ละเอียดรอบคอบ มีความรับผิดชอบ และกระตือรือร้น
Apply
เจ้าหน้าที่ธุรการ (1 position)
คุณสมบัติ
 • เพศ อายุระหว่าง 22 - 30 ปี
 • วุฒิ ปวช.ขึ้นไป หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป ในงานธุรการบัญชี  หรือ พอเข้าใจพื้นฐานบัญชี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้ ความชำนาญ ด้านคอมพิวเตอร์ โปรแกรม MS OFFICE และอื่นๆ รวมทั้งใช้อุปกรณ์สำนักงานได้คล่อง
 • ใจรักงานบริการ ละเอียด รอบคอบ สามารถทำงานได้ภายใต้แรงกดดัน    
 • สามารถลำดับความสำคัญของงาน บริหารเวลา และแก้ไขปัญหาได้
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • จัดทำเอกสาร รวบรวมและจัดเก็บเอกสารสำคัญต่างๆให้เป็นระบบ ระเบียบ ถูกต้อง
 • จำย - รับเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆของโครงการ สรุปบัญชีของโครงการ 
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอกองค์กร
 • ดูแล ติดตามงานที่ได้รับมอบหมาย และสรุปรายงานต่างๆ
Apply
ตำแหน่งงาน อื่น ๆ (นอกเหนือจากประกาศ) (1 position)

Apply
Total: 39 record