AEC
 • Career

Career Opportunity List

เจ้าหน้าที่เวรคืนอสังหาริมทรัพย์ (2 position)
 คุณสมบัติ
 • เพศ ชาย อายุ 25 -  45 ปี
 • วุฒิปวช. /ปริญญาตรี ทางด้านก่อสร้าง โยธา สถาปัตย์ สำรวจ หรือ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์การทำงาน 3 ปีขึ้นไป ด้านควบคุมงานก่อสร้าง  ถอดแบบอาคาร  หากเคยทำงานเกี่ยวกับด้านกรรมสิทธิ์ที่ดินสิ่งปลูกสร้าง เพื่อการเวรคืน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้โปรแกรม AutoCAD และ Microsoft office ได้
 • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้
 • มีทักษะในการเจรจา มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 

Apply
เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร ISO (1 position)
คุณสมบัติ
 • เพศ ชาย หรือหญิงอายุ 24 -35 ปี
 • วุฒิ ปริญญาตรี / ปริญญาโท สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับข้อกำหนด ตามมาตรฐาน ISO9000 เป็นอย่างดี
 • ประสบการณ์ อย่างน้อย 2 ปี ในงานควบคุมเอกสารคุณภาพ ISO 9000
 • มีความรู้ ความชำนาญ ด้านคอมพิวเตอร์ โปรแกรม MS OFFICE และอื่นๆ
 • ใจรักงานบริการ ละเอียด รอบคอบ สามารถทำงานได้ภายใต้แรงกดดัน
 • สามารถลำดับความสำคัญของงาน บริหารเวลา และแก้ไขปัญหาได้
 • มีประสบการณ์ทำงานในธุรกิจที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • รับผิดชอบงานควบคุมคุณภาพ ISO9001: 2015
 • ดำเนินการ / ติดตาม / ตรวจสอบ การแก้ไขเอกสารคุณภาพ ให้สอดคล้องกับ PROCEDURE
 • ควบคุม ดูแล จัดเก็บ บันทึกที่สอดคล้องกับขั้นตอนการทำงาน เพื่อให้มั่นใจว่ามีการบันทึกข้อมูลครบถ้วนถูกต้อง
 • จัดเก็บข้อมูล และจำทำรายงานKPI ในแต่ละหัวข้อ เพื่อนำเสนอต่อผู้บริหารประจำเดือน
 • จัดทำระบบจัดเก็บเอกสารคุณภาพ รวมถึงงานสืบค้นและเรียกใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ทบทวน ความทันสมัย ของกระบวนการทำงาน แบบฟอร์ม และขั้นตอนการทำงานประจำปี
 • สามารถลำดับความสำคัญของงาน บริหารเวลา และแก้ไขปัญหาได้
 • ควบคุมดูแล Version เอกสารให้ถูกต้องทันสมัย สอดคล้องกับการแก้ไข จากผู้ปฏิบัติงาน
 • ให้ความรู้ และให้การฝึกอบรมกับพนักงานเกี่ยวกับขั้นตอนการบันทึกเอกสาร
 • จัดการประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าตามกระบวนการของ ISO
 • ประสานงานกับผู้ตรวจสอบ ISO ทั้งภายในและภายนอก
Apply
เจ้าหน้าที่บุคคลและธุรการ (1 position)
คุณสมบัติ
 • เพศ ชาย หรือหญิง อายุ 25 - 35 ปี
 • จบการศึกษาปริญญาตรี มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในงานด้านบุคคล เช่นงานว่าจ้าง งานสรรหา งานฝึกอบรม
 • หรือประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดทำทะเบียนประวัติ ทะเบียนการขาดลา มาสาย ประกันสังคม งานธุรการ ฯลฯ
 • ใช้โปรแกรม Microsoft office ได้คล่อง
 • ใจรักงานบริการ บุคคลิกยิ้มแย้ม แจ่มใส สามารถทำงานเป็นทีม เข้ากับคนง่าย สามารถปรับตัวได้ดี
Apply
Total: 39 record