AEC
 • Career

Career Opportunity List

เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ (3 position)

มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

จัดทำแผนงานการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน

จัดการประชุม ให้ข้อมูลข่าวสารแก่กลุ่มเป้าหมายของโครงการ

จัดทำเอกสารเผยแพร่ต่อสื่อสาธารณะ สื่อประกอบการนำเสนอ และสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ

ประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับโครงการ

ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปผลของข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ

แสดงรายละเอียดของการนำผลการศึกษาในแต่ละประเด็นไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรมด้านต่างๆ ของโครงการ

รวบรวมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ จัดทำเอกสารรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

คุณสมบัติคุณสมบัติผู้สมัคร      

1. ชายหรือหญิง

2. 30 ปีขึ้นไป

3. ปริญญาตรี หรือเทียบเท่าขึ้นไป สาขาสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ พัฒนาชุมชน มนุษยวิทยา นิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องที่เป็นประโยชน์ต่องานที่ปฏิบัติ

4. ประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการงานการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประชาสัมพันธ์ในโครงการต่างๆ ประสานงานกับเครือข่ายกับหน่วยราชการ องค์กรชุมชนและท้องถิ่น องค์กรเอกชน การพัฒนาชุมชน ไม่น้อยกว่า 5 ปี

5. มีประสบการณ์ทั่วไป หรืองานที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี

 

Apply
ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม (1 position)
รายละเอียด
คุณสมบัติ
 • เพศ ชาย หรือหญิงอายุ 35 - 45 ปี
 • วุฒิ ปริญญาตรี / ปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม
 • ประสบการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม  10 ปี 
 • มีใบอนุญาตงานสิ่งแวดล้อม จะได้รับการพิจารณา
 • มีความเป็นผู้นำ สามารถบริหารงานโครงการด้านงานสิ่งแวดล้อมได้ดี
 • มีประสบการณ์งานด้านสิ่งแวดล้อมในโครงการของรัฐบาลด้านการขนส่งจะได้รับการพิจาณาเป็นพิเศษ
Apply
พนักงานบัญชี / ACCOUNT OFFICER (2 position)
คุณสมบัติ
 • ไม่จำกัดเพศ  อายุ 25-35 ปี
 • วุฒิ ปริญญาตรี/ปริญญาโท ด้านการบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 3 -5 ปี ทางด้านบัญชีรับ-จ่าย และภาษี 
 • ใช้โปรแกรม MICROSOFT OFFICE ได้คล่อง
 • หากใช้โปรแกรมบัญชี สำเร็จรูป (QuickBook) ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความละเอียดรอบคอบ ถี่ถ้วน แม่นยำ
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มั่นใจในตนเอง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ กล้าเสนอแนะ
 • สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
Apply
Total: 39 record